Zakończyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja po raz kolejny, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, odbyła się w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Głównymi tematami sesji były: sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2021; informacja o wykorzystaniu środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2021 r.; informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim oraz sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2021.

Ponadto w ramach sesji głosowano również nad szeregiem uchwał:

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
  • w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie powierzenia Gminie Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/200/2020 z dnia 31 marca 2020 w sprawie powierzenia Gminie Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2021 r. na działalność Starosty Krakowskiego

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.

 

 


adwokat Kraków

GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne