W środę, 28 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim,
 6. Informacja o stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego,
 7. Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie
 8. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/509/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skała.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych
 15. Sprawy bieżące
 16. Zamknięcie obrad