160 tys. osób objętych opieką do końca 2024 roku. To cel rozszerzenia programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej od kwietnia dostępnego dla pacjentów w Małopolsce. Natomiast od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną. Wprowadzenie opieki koordynowanej to kolejny etap zmian w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i wzmocnienia ich roli w systemie ochrony zdrowia.

O procedurze wdrożenia pilotażu w Małopolsce podczas briefingu mówili m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w POZ, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej , prof. UMW dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas.

- Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ to jedna z najistotniejszych z punktu widzenia pacjenta zmian w systemie opieki zdrowotnej w ostatnich latach. Daje możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w poradniach POZ i szerszy wachlarz diagnostyczny. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić swoim pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla poradni specjalistycznych – wyjaśniał w trakcie briefingu w Krakowie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Od teraz pacjenci z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz z zastawkowymi, wadami serca będą mogli korzystać z opieki w Krajowej Sieci Kardiologicznej. Małopolska dołączyła do listy województw i mieszkańcy będą mogli cieszyć się lepszą ochroną zdrowia. Głównym założeniem Krajowej Sieci Kardiologicznej jest szybka diagnostyka pacjenta i dalsza kompleksowa opieka, w której kluczową rolę odgrywają lekarze rodzinni, najlepiej znający danego chorego i opiekujący się nim na co dzień - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Decyzję o skierowaniu do diagnostyki i leczenia w ramach KSK podejmuje lekarz: rodzinny, w poradni kardiologicznej lub w szpitalu. Podmiot, w którym pracuje musi mieć podpisane porozumienie o współpracy. Kolejny krok to kwalifikacja do programu pilotażowego przez lekarza specjalistę w poradni kardiologicznej. Powinna się ona odbyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na opiekę wyznaczonego dla nich koordynatora i możliwość stałego kontaktu z infolinią.

W ramach Sieci Kardiologicznej chory ma otrzymać każdy rodzaj opieki, który będzie dla niego niezbędny. Od lekarza POZ, przez przychodnię specjalistyczną (kardiologiczną lub hipertensjologiczną) do leczenia szpitalnego, jeśli takie okaże się w jego przypadku konieczne. W tym ostatnim aspekcie dzięki współpracy koordynatorów z różnych ośrodków choremu ma być proponowany najszybszy termin hospitalizacji dostępny we włączonych do Sieci szpitalach.

- Dla bezpieczeństwa pacjenta i ograniczenia stresu towarzyszącemu leczeniu, możliwie jak najwięcej badań ma być wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych lub w ramach pobytów jednodniowych. Zalecenia w opiece nad pacjentami kardiologicznym w KSK przygotowało grono ekspertów na potrzeby pilotażu – mówi wojewoda Kmita.

Na czym polega pilotaż?
Krajowa Sieć Kardiologiczna jest programem pilotażowym. Oznacza to, że na razie nie są nią objęci pacjenci w całej Polsce, ale na terenie siedmiu województw. Wszystko po to, żeby ocenić funkcjonowanie KSK w takiej skali i wcześnie wychwycić elementy ewentualnie wymagające poprawy. Oceniana będzie organizacja, jakość i efekty opieki kardiologicznej w Sieci. Testowana jest zasadność i skuteczność organizacji opartej o sieć ośrodków kardiologicznych oraz podział kompetencji między podmioty na różnych poziomach referencyjnych (POZ, AOS, leczenie szpitalne) działające w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pilotaż ma również pozwolić na bardziej optymalne wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych – ich potencjału sprzętowego, jak i doświadczonego zespołu. Każdy podmiot uczestniczący w programie może liczyć na dodatkowe finansowanie wynikające ze zwiększonego zakresu obowiązków.

KSK w Małopolsce
W Małopolsce Ośrodkiem Koordynującym KSK jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, który zawiera porozumienia z podmiotami Sieci Kardiologicznej. Stroną mogą być oddziały kardiologiczne i chorób wewnętrznych, a także poradnie specjalistyczne oraz poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. W tej chwili trwa proces podpisywania porozumień. Obecnie zostało podpisane 80 umów z POZ, 41 umów z AOS i z 18 szpitalami, które mają oddziały kardiologiczne.

Opieka koordynowana
W ramach tej opieki lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy.

- W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której wspólnie z pacjentem ustala indywidualny plan leczenia. Opieka koordynowana dotyczy pacjentów, którzy są chorzy przewlekle, powyżej 18 roku życia oraz są leczeni w placówkach POZ – mówi wojewoda małopolski.

Dodatkowe badania, konsultacje ze specjalistami, rola koordynatora
Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o: pakiet badań tarczycowych, EKG wysiłkowe, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca. Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

- Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia – zaznacza wojewoda Kmita.

W razie potrzeby lekarz POZ ma możliwość zlecenia choremu konsultacji z dietetykiem (np. przy rozpoznaniu cukrzycy) czy wizyty w poradni specjalistycznej. Może również sam skonsultować stan zdrowia swojego pacjenta z lekarzem specjalizującym się w danej dziedzinie – diabetologii, endokrynologii, chorobach płuc, kardiologii.

Nad całością procesu terapii czuwa koordynator, współpracujący z całym zespołem zajmującym się pacjentem w ramach opieki koordynowanej. Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni.

- O tym, że potrzebne są zmiany w opiece podstawo¬wej, m.in. takie, jakie teraz zachodzą, mówiliśmy już kilka, nawet kilkanaście lat temu. Im lepiej poradnie POZ przygotują się do wdrożenia u siebie opieki koordynowanej, tym szybciej pacjenci zostaną jej beneficjentami  – mówi prof. UMW dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w POZ, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.


Finansowanie opieki koordynowanej
Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej.

Lekarz POZ otrzymuje środki na koordynację w formie budżetu powierzonego. Ten model rozliczania części świadczeń w POZ pojawił się już w lipcu 2022 r. Wtedy lekarze POZ zyskali możliwość zlecania 8 dodatkowych badań, gdzie za każde z nich NFZ płaci odrębnie.

W przypadku opieki koordynowanej jest podobnie. Lekarz POZ otrzymuje budżet powierzony na koordynację, gdzie każde badanie i konsultacje Fundusz rozlicza według kosztów wycenionych przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Opieka koordynowana w Małopolsce
- W Małopolsce obecnie jest 100 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w których realizowana jest opieka koordynowana. Wprowadzenie takiej opieki w konkretnych przychodniach jest dobrowolne. Przychodnie, które już są gotowe do włączenia koordynacji, od 1 października 2022 r. mogą występować do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

W kolejnym kroku oddział wojewódzki NFZ sprawdzi wnioski i podpisze aneksy do umów. Wówczas konkretne placówki POZ poszerzą swoją ofertę dla pacjentów - dodaje wojewoda Kmita.

- Obecnie w Małopolsce jest ponad 100 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w których realizowana jest opieka koordynowana.  To przychodnie m.in. z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Targu, ale również mniejszych miejscowości i wsi – Grybowa, Klikuszowej, Radziszowa czy Juszczyna. Te z mniejszych miejscowości cieszą tym bardziej, bo dla nich ten proces może być trudniejszy, ale jednocześnie pokazują one wysoki poziom zaangażowanie i dobrą organizację  – podkreślała Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.

Źródło: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II 20230425 Szpital Jana Pawła II