Zakończyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym – prezentację przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Głównymi tematami sesji były zagadnienia finansowe, w szczególności głosowanie nad Uchwałą Budżetową na rok 2023 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023-2030. Obie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/411/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2023
  • w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
  • w sprawie powierzenia Gminie Michałowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społecznościom lokalnym w obwodach Kijowskim, Lwowskim i Iwanofrankowskim w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.

 


Artykuły promocyjne