Zmniejszone ryzyko powodziowe Zarabia, bezpośrednia ochrona mieszkańców, ograniczenie erozji koryta rzeki Raby. To cele planowanego zadania pn. „Ochrona przed powodzią terenów Zarabia w Myślenicach”. Zadanie polegać ma na opracowaniu koncepcji działań technicznych i nietechnicznych zmniejszających ryzyko powodziowe.

Właśnie została uruchomiona procedura przetargowa na realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pierwszego etapu zadania pn. „Ochrona przed powodzią terenów Zarabia w Myślenicach”.

Założenie projektu przedstawili na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosław Radoń. Obecny był także poseł Władysław Kurowski.

- Jest to odpowiedź na powtarzające i nasilające się w ostatnich latach zjawiska powodziowe, stanowiące znaczne zagrożenie dla mieszkańców Myślenic, w tym terenów położonych na prawym brzegu rzeki Raby w dzielnicy Zarabie. Czuwamy nad bezpieczeństwem Małopolan. Wody Polskie podejmują szereg inwestycji w całej Małopolsce służących minimalizowaniu zagrożeń powodziowych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia są:
•    zmniejszenie ryzyka powodziowego na terenie gminy Myślenice w dzielnicy Zarabie;
•    bezpośrednia ochrona mieszkańców;
•    ograniczenie erozji bocznej i wgłębnej koryta rzeki Raby oraz ujściowego odcinka potoku Kobylak.

Pierwszy etap realizacji zadania obejmuje opracowanie koncepcji, w ramach której przeprowadzona zostanie wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie rzeki Raby na wysokości Zarabia w Myślenicach, przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych i nietechnicznych.

Analiza obejmować będzie dolinę rzeki Raby na ponad 2-kilometrowym odcinku od mostu w ciągu ul. Józefa Piłsudskiego do granicy gminy Myślenice. Obszar obejmuje wspomniany odcinek rzeki Raby oraz ujściowy odcinek potoku Kobylak o długości ponad 600 m.

Koncepcja obejmować będzie 3 warianty działań technicznych i 1 wariant działań nietechnicznych zmniejszających ryzyko powodziowe. Oprócz rozwiązań w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej, uwzględnione zostanie również dostosowanie istniejącego jazu na Zarabiu w Myślenicach do wymogów w zakresie migracji organizmów żywych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaproponowane działania zostaną zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić optymalne ich wkomponowanie w istniejący krajobraz.

Szacowany koszt koncepcji to 500 tys. zł. Planowane zakończenia prac nad koncepcją – połowa 2024 r.

20231003_Wody_Polskie 20231003_Wody_Polskie 20231003_Wody_Polskie 20231003_Wody_Polskie 20231003_Wody_Polskie 20231003_Wody_Polskie 20231003_Wody_Polskie