W środę, 29 marca 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Działalność Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 6. Promocja powiatu krakowskiego oraz współpraca zagraniczna
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Krakowskim
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Skawinie, gmina Skawina (budowa sieci wodociągowej do budynku na działce 3667/80)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Skawinie, gmina Skawina (budowa sieci gazowej do budynku na działce 3667/100)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Skawinie, gmina Skawina ozn. jako działka ewidencyjna nr 3667/74 o pow. 0,0450 ha (budowa sieci wodociągowej do budynku na działce 3667/100)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (chodnik w Paczółtowicach)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
 20. Wnioski i oświadczenia radnych
 21. Sprawy bieżące
 22. Zamknięcie obrad