W związku z aktualną sytuacją, związaną ze stanem epidemii, Urząd Miasta w Krakowie przygotował przypomnienie dotyczące form pomocy mieszkaniowej, które mogą uzyskać mieszkańcy korzystający z zasobów Gminy Miejskiej Kraków. To forma wsparcia dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy z powodu szalejącej epidemii nie są w stanie spłacić zobowiązań. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy gminy?
 

Dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. Nie jest on kwotą stałą i jest wyliczany indywidualnie. Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne półroczne okresy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę opłat za energię elektryczną. Z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego mogą korzystać nie tylko najemcy, ale również osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie, o ile w wyroku eksmisyjnym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego

Szczegółowe informacje: Krakowskie Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, Kraków; tel. 12 6165021; BIP

 

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia są zróżnicowane i mają charakter pieniężny lub rzeczowy. Mogą z nich korzystać zarówno najemcy lokali mieszkalnych, jak i osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie.

Szczegółowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Kraków; tel. 12 6165427
 

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jest formą pomocy skierowaną do najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są w stanie uiszczać czynszu nieobniżonego przy wykorzystaniu własnych zasobów finansowych. Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków; tel. 12 6166185, BIP
 

Program „Oddłużenie”

Program Oddłużenie stanowi formę pomocy osobom zadłużonym z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi narastania tego rodzaju zadłużenia, jak również aktywizacja zawodowa dłużników, co w dalszej perspektywie może umożliwić uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków; tel. 12 6166149; BIP, Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Górali 19, Kraków; tel. 660637821; BIP
 

Ulga w spłacie należności

Jest to forma pomocy skierowana do osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Pomoc w spłacie powstałego zadłużenia może nastąpić poprzez rozłożenie kwoty należności na raty lub jej umorzenie.

Szczegółowe informacje: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Kraków;  tel. 12 6166199; BIP
 

Zamiana mieszkań

Istnieją dwa rodzaje zamian: dobrowolna i z urzędu. W ramach zamiany dobrowolnej możliwa jest m.in. zamiana mieszkań za spłatę zadłużenia. Z tej zamiany mogą skorzystać osoby zajmujące lokal komunalny, które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego. W ramach zamian z urzędu możliwe są zamiany na lokal o większej lub mniejszej powierzchni, na inny lokal ze względu na wieku lub stan zdrowia, na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji.

Szczegółowe informacje: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Kraków; tel. 12 6168241; BIP

 

 

 

źródło: Urząd Miasta Krakowa