Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa przyjęto regulamin tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jedną z zasadniczych zmian, jakie wprowadzono względem zapisów z poprzedniego roku, jest jednoroczny tryb realizacji projektów. Doprecyzowano też kryterium ogólnodostępności, a także – na mocy przyjętej przez radnych poprawki – wprowadzono nowe proporcje podziału środków na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe.

Nowości w regulaminie budżetu obywatelskiego
Fot. Magiczny Kraków

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wysokość budżetu obywatelskiego to co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni zdecydowali, że 80 proc. tej kwoty zostanie przeznaczone na zadania dzielnicowe, reszta na zadania ogólnomiejskie.

W regulaminie znalazł się zapis tłumaczący ogólnodostępność projektu. Należy ją rozumieć jako umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6.00-22.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli – w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.

W regulaminie budżetu obywatelskiego – oprócz zapisów dotyczących m.in. znanych z poprzedniej edycji zasad zgłaszania projektów, ich weryfikacji, głosowania i obliczania wyników – znalazł się także ramowy harmonogram (szczegółowy ustala Prezydent w drodze zarządzenia) tegorocznego BO. Tak jak do tej pory składanie projektów odbywać się będzie poprzez dedykowaną platformę internetową, a głosowanie – przez internet i w tradycyjnych punktach.

Kwiecień upłynie pod znakiem spotkań z mieszkańcami – przyszłymi autorami projektów. Dotyczyć one będą konkretnych tematów: zieleni, infrastruktury, kwestii społecznych i kulturalnych. Tradycyjne majowe głosowanie poprzedzą ogólnomiejskie maratony pisania projektów. Urzędnicy będą weryfikować złożone pomysły w wakacje. Do połowy września poznamy projekty, na które będzie można głosować na przełomie września i października. Zgodnie z przyjętą zasadą, zwycięskie zadanie będzie musiało być zrealizowane do końca 2021 r. 

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego stawia na wzmocnienie lokalności m.in. poprzez pilotażową ścieżkę powstawania propozycji projektów dzielnicowych. W jej ramach Kraków zostanie podzielony na małe obszary, w których praca nad propozycjami zadań będzie organizowana przez Ambasadorów Lokalnej Partycypacji (ich nabór trwa do 23 lutego). Każdy Ambasador wskaże obszar Krakowa, w którym będzie razem z jego mieszkańcami będzie diagnozował lokalne potrzeby i przygotowywał pomysły na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego.

Lista Ambasadorów będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i każdy chętny będzie mógł wziąć udział w organizowanych przez nich spotkaniach. Podczas spotkań wypracowane zostaną wstępne propozycje zadań. Propozycje te zostaną następnie przekazane jednostkom weryfikującym do wstępnej konsultacji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.