Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Od ubiegłego roku trwa procedura sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska”. Z efektami pracy Wydziału Planowania Przestrzennego można się już zapoznać w siedzibie wydziału przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Jaki plan na „Malborską”?
Fot. bip.krakow.pl

Plan obejmuje ponad 30 ha powierzchni i ma na celu ochronę istniejącego układu urbanistycznego oraz utrzymanie funkcji zabudowy jednorodzinnej. Zadaniem planu będzie ochrona interesu publicznego i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez wydzielenie terenów przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy. Natomiast brak kompleksowych uregulowań planistycznych może przynieść dalsze niekorzystne efekty dla ładu urbanistycznego tego rejonu oraz obniżyć jakość życia mieszkańców.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można się zapoznać do 14 października w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4. Dokument jest też dostępny na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 8.00 – 10.00
  • czwartki: 13.00 – 15.00.

Dyskusja publiczna odbędzie się 25 września w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10. Początek spotkania w sali konferencyjnej o godz. 16.00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.