Nauka w systemie skoszarowanym w ciągłej dyspozycji służbowej; doświadczenie zdobywane poprzez służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej; gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom Krakowa, a w szczególnych przypadkach nawet na terenie całej Polski. Tak wyglądały dwa lata dla kadetów w krakowskiej Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Dziś w jej siedzibie odbyła się promocja absolwentów, którzy zobowiązali się, że jako strażacy „nawet z narażeniem życia” będą ratować innych.

W uroczystościach wzięli udział: minister Włodzimierz Bernacki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, poseł Małgorzata Wassermann, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, II wicewojewoda Mateusz Małodziński, a także małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek.

Ponad 200 absolwentów

Promocję absolwentów rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie uroczystości przeniosły się na plac przed siedzibą SA PSP w Krakowie.

- „Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia”. To słowa strażackiego ślubowania. Przez cztery semestry – ponad dwa lata – zbieraliście doświadczenie, aby stać dziś w tym miejscu. To kolejna w tym roku promocja. Dziś ze Szkoły Aspirantów na szerokie wody wypływa 203 absolwentów, w tym 9 kobiet. Proszę przyjąć wyrazy uznania za pracę, którą Państwo wykonali, będąc tutaj w „strażackiej kuźni”. Życzę wszelkiej pomyślności i tyle samo wyjazdów, co powrotów z akcji. Niech święty Florian zawsze nad Wami czuwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do prowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminu zawodowego. Uzyskanie wyniku pozytywnego jest warunkiem koniecznym do otrzymania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia zdobycie stopnia młodszego aspiranta PSP.

XL Turnus Kwalifikacyjny Kursu Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP ukończyło 108 osób z PSP oraz 10 absolwentów spoza struktur, w tym 7 kobiet. Z XXXI Dziennego Turnusu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie promocję otrzymało 85 osób, w tym 2 kobiety.

Bardzo dobre warunki do nauki

Kształcenie w Szkole odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. W bibliotece szkoły zgromadzona jest fachowa literatura, umożliwiająca słuchaczom poszerzanie wiedzy pożarniczej. Szkoła posiada również nowoczesną halę sportową, gwarantującą utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej zarówno pracowników, jak i kadetów. Ćwiczenia praktyczne odbywają się głównie na terenie poligonu szkolnego w Kościelcu.

- Nasi strażacy nie tylko w Polsce, ale i na świecie udowadniają, że należą do jednych z najlepszych w swoim fachu. Wystarczy wspomnieć tegoroczne wydarzenia w Turcji, gdzie doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi. Skala zniszczeń była tak ogromna, że miejscowi strażacy nie mogli być wszędzie. Na pomoc przyjechali biało-czerwoni strażacy, którzy w bardzo trudnych warunkach nieśli pomoc poszkodowanym. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby stworzyć odpowiednie szkolenie dla słuchaczy, którzy być może będą musieli stawić czoła takim sytuacjom. Chcemy mieć dobrze wyszkolonych strażaków, aby ich działania były zawsze na najwyższym poziomie – mówi wojewoda Kmita.

1646 alarmów

SA PSP w Krakowie jest jedną z 3 takich szkół w Polsce. Aspiranci przechodzą szkolenia również w Częstochowie i Poznaniu. System kształcenia w PSP tworzą także ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

W ramach SA PSP w Krakowie działa jednostka ratowniczo-gaśnicza.

- W 2022 roku JRG SA PSP w Krakowie była wzywana łącznie do 1646 zdarzeń, w tym 230 pożarów. Wychodzący ze szkoły absolwenci mają stosowne doświadczenie, aby nieść pomoc poszkodowanym. Gratuluję profesjonalizmu i wyboru tej drogi życiowej – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Zwieńczeniem wydarzenia była defilada samochodów i pododdziałów promowanych oraz pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

System stacjonarny

Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości, jeśli nie przekroczyła 25. roku życia. Od kandydata wymaga się, aby przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia. Następnie przeprowadzany jest test sprawności fizycznej oraz sprawdziany z pływania i braku lęku wysokości, które mają na celu weryfikację predyspozycji i umiejętności niezbędnych do udziału w działaniach ratowniczych. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych (bieg po kopercie i podciąganie na drążku) oraz próby wydolnościowej, którą jest wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

Następnie kandydaci kierowani są przez komendanta Szkoły do komisji lekarskiej, podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

Proces rekrutacji i naboru kończy rozkaz komendanta szkoły PSP o przyjęciu do służby kandydackiej. Od tego momentu rozpoczyna się przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej zazwyczaj prowadzone w formie prowadzonego w warunkach poligonowych zgrupowania unitarnego.

Celem tego szkolenia, trwającego 8 tygodni, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i zostają kadetami.

W trybie zaocznym kształcenie prowadzone jest w ramach pozaszkolnych form szkolenia i ma postać kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Warunki przyjęcia określa Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Źródło: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie


20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów 20230701 Szkoła Asprantów