Zarządu Powiatu w Krakowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu krakowskiego dla ochotniczych straży pożarnych w 2023 roku w ramach działania: Wspieranie służb ratunkowych z Programu Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023

Przeznaczenie dotacji:

 • dofinansowanie do zakupów sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej wykorzystywanych podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
 • dofinansowanie do zakupów sprzętu niezbędnego do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji w tym zakresie;
 • dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu.

Termin składania wniosków: od 20 lutego 2023 roku do 13 marca 2023 roku

Pula środków: 400 000,00 złotych

Intensywność pomocy:

 • dotacja do 5 000 złotych i do 60% wartości całego zadania na sprzęt i wyposażenie
 • dotacja do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: dla lekkich do 15000 zł, dla średnich do 30000 zł oraz do zakupu innych środków transportu do 10000 zł i do 80% wartości całego zadania.

Wymagania formalne wniosku:

 • wniosek należy sporządzić na formularzu:
 • wniosek nr 1 dla sprzętu i wyposażenia (wersja BPK-OSP-2023-ZK),
 • wniosek nr 2 dla samochodów i innych środków transportu (wersja BPK-OSP-2023-ZK);
 • wniosek należy wydrukować i podpisać we wskazanych miejscach przez osoby reprezentujące jednostkę OSP zgodnie z KRS (w przypadku braku imiennych pieczątek osób podpisujących wniosek, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu);
 • do wniosku należy obligatoryjnie załączyć:
 1. w oryginale opinię właściwego Gminnego Komendanta OSP,
 2. w przypadku wniosku składanego przez jednostkę OSP dla specjalistycznej grupy lub sekcji działającej w ramach jednostki OSP należy dołączyć kserokopię: uchwały o utworzeniu lub inny dokument mówiącym o powołaniu lub umowę (porozumienie) z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie potwierdzającą współpracę w zakresie powołanej grupy lub sekcji,
 3. w przypadku, gdy na dzień składania wniosku, jednostka OSP dokonała zmian we władzach stowarzyszenia (dot. osób podpisujących wniosek), a przedmiotowe zmiany nie zostały jeszcze ujęte w Krajowym Rejestrze Sądowym – kserokopie uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu w sprawie wyborów wraz z protokołem.
 • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (liczy się data wpływu);
 • wnioski które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegóły odnośnie naboru dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakładce BEZPIECZEŃSTWO > BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI > Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Krakowskiego 2023 (Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Krakowskiego 2023)

 

 

 

 

 


Artykuły promocyjne