Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych Liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez powiat krakowski jest prowadzona z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 15 maja 2023 r. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl.

Na podanej stronie internetowej kandydaci, ich rodzice i prawni opiekunowie mogą zapoznać się w systemie rekrutacyjnym omikron z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Krakowie nr xxx/222/2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krakowski w rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krakowski dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. We wniosku rekrutacyjnym należy wskazać wybrane oddziały(grupy rekrutacyjne) w danej szkole.

Informator o ofercie jak wyszukiwać szkoły

W systemie rekrutacji omikron w zakładce pn. “informator o ofercie” prosimy z rozwijalnej listy “powiat” wybrać opcję “krakowski” , a następnie “typ szkoły”. Po wyborze “typu szkoły” rozwiną się dodatkowe parametry wyszukiwania charakterystyczne dla rodzaju szkoły. Należy wybrać odpowiednie opcje wyszukiwania a następnie nacisnąć “wyszukaj”. Proszę nacisnąć “rozwiń” aby przeczytać ofertę szkoły, którą są państwo zainteresowani. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5/23 małopolskiego kuratora oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – szczegóły:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/

Wykaz szkół prowadzonych przez powiat krakowski:

  1. Zespół szkół i placówek oświatowych w skale lo-skala.edu.pl
  2. Liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszki w krzeszowicach lo.krzeszowice.net.pl
  3. Liceum ogólnokształcące im. Marii skłodowskiej-curie w skawinie zso.pl.pl
  4. zespół szkół techniczno-ekonomicznych w skawinie  zste-skawina.edu.pl
  5. Zespół szkół ponadpodstawowych w krzeszowicach zspkrzeszowice.pl
  6. Zespół szkół rolnicze centrum kształcenia ustawicznego im. F. Stefczyka w czernichowie czernichow.edu.pl
  7. Zespół szkół ponadpodstawowych im. W. Witosa w giebułtowie zsp.giebultow.pl

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym omikron dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru pesel.

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół i stopnia prowadzonych przez powiat krakowski, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy i.

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. Na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają. Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

Wniosek można podpisać profilem zaufanym epuap lub odręcznie, po wydrukowaniu wniosku z systemu.

Wniosek podpisany odręcznie trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. Szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów, w formie papierowej lub przesłać jego kopię w formie elektronicznej (pdf lub czytelne zdjęcie) na właściwy adres e-mail szkoły. W podobny sposób składa się dokumenty stanowiące załączniki do wniosku. Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego. Dokonanie zmiany we wniosku już potwierdzonym w systemie rekrutacyjnym jest możliwe po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (pdf lub czytelna fotografia).

W przypadku zmiany polegającej na wyborze innej szkoły pierwszego wyboru lub składania nowego wniosku wniosek trzeba dostarczyć do nowej szkoły pierwszego wyboru nie później niż do 10 lipca 2023 r.

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego, złożone zgodnie z ww. Zasadami w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji oraz potwierdzone przez szkoły pierwszego wyboru uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku. Nie należy składać osobnych wniosków do każdej ze szkół.

Harmonogram z terminami rekrutacji na rok szk. 2023/24 z Zarządzenia Kuratora Oświaty link:
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-5-23-rekrutacja.pdf