W środę, 26 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Bezpieczeństwo sanitarne w powiecie krakowskim – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
 7. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – sprawozdanie za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 8. Realizacja programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Skawinie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/517/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Krakowskiego położonych w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej zrealizowanej w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, Zabrze–Katowice–Kraków, etap IIb”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
 13. Wnioski i oświadczenia radnych
 14. Sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad