Zmiany legislacyjne istotne dla branży drogowej, innowacje w drogownictwie, planowanie i perspektywa realizacji poszczególnych programów, technologie w drogownictwie oraz wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach – to tematy dwudniowej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG’2023.

Patronat honorowy nad konferencją, która odbywa się w Niepołomicach, objął wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przede wszystkim bezpieczeństwo
– Infrastruktura drogowa musi być przede wszystkim bezpieczna. Projekty budowlane opracowywane przez inwestorów często wymagają doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa, w szczególności z warunkami technicznymi. Proces ten uwzględnia aspekty związane z gospodarką wodną, środowiskiem i ochroną przyrody oraz zabytkami. Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych dla dróg krajowych i wojewódzkich to bardzo złożone zadanie. Czynnikami wpływającymi na długość prowadzonych postępowań są m.in. zakres przygotowanych wniosków, jakość przedkładanych dokumentów i komplet wymaganych wniosków. Wpływ mają także częste zmiany przyjętych rozwiązań projektowych w trakcie prowadzonego postępowania, a także zmiany zakresu inwestycji, które wymuszają konieczność ponownego zweryfikowania całej zebranej w trakcie postępowania dokumentacji. Średnia liczba stron postępowania dla większych inwestycji drogowych to około 1000-1500. Natomiast liczba działek objętych inwestycją waha się od 1000 do 2000. Przykładowo dla jednej z największych inwestycji prowadzonych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dokumentacja ważyła około 1000 kg – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Małopolski rozpatruje także odwołania od wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych wydanych przez starostów.

Dobre drogi to podstawa


– Rząd stoi na straży bezpieczeństwa infrastruktury drogowej również poprzez inwestycje krajowe i lokalne. Dobre drogi to podstawa. Jednym z narzędzi umożliwiających podnoszenie jakości dróg, a tym samym wzmacnianie bezpieczeństwa mieszkańców, jest Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg. Pula z RFRD dla Małopolski na 2023 rok wynosi prawie 192 mln zł. Wyremontowanych lub wybudowanych zostanie 218 km dróg lokalnych. 125 zadań zrealizują gminy, a 44 powiaty – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

– Małopolska stała się placem budowy – widzimy to, poruszając się po drogach lokalnych. Od 2019 do 2023 roku łączna kwota rządowego wsparcia dla naszego regionu wyniosła już 1,14 mld zł. To środki przeznaczone na realizację 1180 zadań przekładających się na 1 445 km wyremontowanych lub wybudowanych dróg! To bezprecedensowe wsparcie, jakie trafiło do samorządów – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dzięki RFRD w całej Polsce udało się zrealizować inwestycje o długości ponad 18 tys. km. Polski rząd przeznaczył na ten cel prawie 13 mld zł do 2022 roku, a zgodnie z planem na 2023 rok kwota sięgnie ponad 15,3 mld zł. Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych.

SITK

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Cele statutowe SITK obejmują działalność na rzecz rozwoju transportu, działalność naukowo-techniczną, informacyjno-edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców. Podejmowane są prace mające na celu w szczególności umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej, a także wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej.

Więcej informacji o SITK: https://www.sitk.org.pl/
Więcej informacji o NOVDROG: https://www.sitk.org.pl/novdrog23-v-ogolnopolska-konferencja-naukowo-techniczna/index.html


20230420 Niepołomice 20230420 Niepołomice 20230420 Niepołomice 20230420 Niepołomice 20230420 Niepołomice