Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Oznaczenie projektu: flaga i herb Polski

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA OSÓB, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY RODZINIE W OPIECE NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU CAŁODOBOWEGO.

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, który jest realizatorem programu w ramach usługi całodobowej, informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników Programu tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) i będzie świadczona w ramach całodobowego pobytu w specjalnie przygotowanym oddziale w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Usługa jest bezpłatna i przysługuje w limicie maksymalnie 14 dni w ciągu roku. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej w Batowicach pod numerem telefonu:
12-285-70-72 oraz 780-127-250 (telefon dedykowany wyłącznie tej usłudze).

Kartę zgłoszenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Szczegóły oraz druki dokumentów można pobrać ze strony Domu Pomocy Społecznej w Batowicach: www.dpsbatowice.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane po zawarciu przez Powiat Krakowski umowy z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej w DPS w Batowicach są realizowane na rzecz dorosłej osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem  www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz stronie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach pod adresem www.dpsbatowice.pl