Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W poniedziałek, 17 czerwca będzie można się dowiedzieć, jak zmienił się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza” po rozpatrzeniu przez prezydenta uwag od mieszkańców. Dyskusja rozpocznie się o godz. 16.00 w sali Dietla przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Porozmawiajmy o planie dla „Olszy”
Fot. bip.krakow.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Olsza” obejmuje ponad 100 km terenu na Prądniku Czerwonym. Dokument ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do 2 lipca (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy wydziału. Ponadto projekt można zobaczyć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8.00 – 10.00
  • we wtorki: 13.00 – 15.00

Uwagi do projektu można składać do 16 sierpnia - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

1000 Znaków do wykorzystania