Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył nominacje nowym członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. MKUA liczy 19 osób o znaczącym autorytecie i dorobku zawodowym w dziedzinie architektury i urbanistyki, rekomendowanych przez prezydenta, Radę Miasta Krakowa oraz branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

Nowa odsłona Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Fot. Jan Graczyński

Nowymi członkami MKUA zostali:

 • dr arch. Rafał Barycz
 • mgr inż. arch. Borysław Czarakcziew
 • mgr inż. arch. Magdalena Czechowska
 • mgr inż. arch. Stanisław Deńko
 • mgr inż. arch. Jacek Ewy
 • dr inż. arch. Jan Janczykowski
 • dr hab. inż. arch. Artur Jasiński
 • prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska
 • mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra
 • dr hab. inż. arch. Michał Krupa
 • mgr inż. arch. Robert Kuzianik
 • dr inż. arch. Romuald Loegler
 • dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
 • mgr inż. arch. Małgorzata Przybysz-Ławnicka
 • mgr inż. arch. Paweł Skrzypiec
 • dr Kazimierz Walasz
 • mgr inż. arch. Izabela Wróblewska-Mółka
 • prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski
 • prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi MKUA jest organem doradczym prezydenta w sprawach zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury miasta. Do zadań MKUA, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, opiniowanie sporządzonych przez prezydenta: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny postępu w opracowywaniu planów miejscowych oraz wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów.

MKUA będzie też inicjować zmiany koncepcyjne i opracowania w zakresie rozwoju przestrzennego miasta i wyrażać opinie w sprawach z zakresu planowania i urbanistyki o istotnym znaczeniu dla miasta. Pracami MKUA kieruje przewodniczący, który przedstawia prezydentowi opinie tego organu.

MKUA jest kontynuacją wieloletniej tradycji współuczestniczenia środowisk twórczych w realizacji oblicza Miasta.