Spotkania świąteczne, zajęcia integracyjno-terapeutyczne, aktywizacja zmierzająca do zmiany trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc doraźna. To właśnie dzięki II otwartemu konkursowi Wojewody Małopolskiego z zakresu pomocy społecznej takie zadania będą możliwe do zrealizowania. Poznaliśmy projekty, które otrzymały dofinansowanie.

- Dofinansowanie otrzyma 31 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego. Aby zrealizować te ważne zadania, zwiększyłem pierwotnie ustaloną dotację do prawie 300 tysięcy złotych. Nieśmy pomoc potrzebującym w myśl słów: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje” – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogły ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutowe w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Kwoty dotacji oscylowały pomiędzy 4 a 14 tys. zł. Dotacje otrzymały takie projekty jak „Pomoc żywnościowa osobom bezdomnym i ubogim w okresie niskich temperatur” (Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 13 tys. zł), „Wsparcie osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym, wspólna wieczerza wigilijna” (Fundacja Kromka Chleba z Tarnowa – 10 tys. zł), „Boże Narodzenie w polskich Tatrach 2023 – organizacja wyjazdu integracyjno-okolicznościowego dla Seniorów do Gliczarowa Górnego” (Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych – 9 tys. zł), „Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób Głuchych w podeszłym wieku zamieszkujących województwo małopolskie” (Polski Związek Głuchych – Oddział Małopolski – 10 tys. zł), „Do sprawności – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA z Libiąża – 8 tys. zł) czy „Magia Świąt Bożego Narodzenia” (Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach – 8 tys. zł).

Wyniki: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201_09.pdf

Zadanie konkursowe należy zrealizować w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 roku.

W pierwszym półroczu 2023 roku na realizację analogicznych programów pomocy społecznej dla Małopolan, w tym zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych i pomoc najbardziej potrzebującym, Wojewoda Małopolski przeznaczył 350 tys. zł. Kwota ta trafiła do 38 organizacji na realizację 38 projektów.

W roku 2022 Wojewoda Małopolski dofinansował kwotę prawie 900 tys. zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku.

Dotacje przekazane przez Wojewodę umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku. Program ten ma obejmować działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresach świątecznych wieczerzy wigilijnej/ śniadania wielkanocnego.


20231003_konkurs