Zakończyła się LV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zasłużonym pracownikom Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Krakowskiego. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Ewa Adamicz, Jacek Gryga, Małgorzata Korzeniak, Bolesław Kosior, Teresa Kuźma, Jan Miciak, Tadeusz Nabagło, Dorota Niemiec, Jarosław Piekarczyk, Grażyna Piotrowska, Leszek Piórkowski oraz Marzena Żelazny, a Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: Agnieszka Bydłoń, Beata Gracz, Marlena Jodłowska, Rafał Kopeć, Paweł Marona, Urszula Mirek, Barbara Pietruszka, Anna Skórka, Iwona Smółka, Marzena Wójs oraz Izabela  Wróblewska-Mółka.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wszystkim odznaczony serdecznie gratulujemy!

Następnie starosta krakowski Wojciech Pałka zapoznał radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym. Głównym tematem sesji były zapoznanie radnych ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2021-2022 powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. “Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/509/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
  • w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
  • w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim II kadencji
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Skawinie, gmina Skawina”
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. jako działka nr 2906/1 o pow. 0,0255 ha poł. w obr. Filipowice, jedn. ewid. Krzeszowice
  • w sprawie powierzenia Gminie Sułoszowa prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej senackiego projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.