Jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Dziś sztandar otrzymało Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie im. płk. Ignacego Junosza-Drewnowskiego.

Sztandar ufundował Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego przewodniczącym jest wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Nawiązując do najchlubniejszych tradycji oręża polskiego…

- Doceniając rangę i znaczenie Regionalnego Centrum Informatyki Kraków w służbie na rzecz kształtowania wizerunku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej niniejszym aktem uroczyście przekazujemy sztandar, aby czynem tym nawiązać do najchlubniejszych tradycji oręża polskiego oraz dać wyraz wdzięczności i uznania dla godnej służby państwu i społeczeństwu z wiarą, że pod tym sztandarem kolejne pokolenia żołnierzy pełnić będą zaszczytną służbę. Niech ten sztandar będzie chlubą i dumą żołnierzy i pracowników Regionalnego Centrum Informatyki Kraków – odczytał wojewoda Łukasz Kmita w akcie ufundowania sztandaru.

Wspólnota służb mundurowych

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w Bazylice Mariackiej. Następnie zebrani przeszli na Rynek Główny w Krakowie, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego nadano sztandar. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły udział m.in. pododdziały Regionalnego Centrum Informatyki Kraków, Orkiestra Wojskowa z Bytomia, Kompania Honorowa z 16 Batalionu Powietrznodesantowego i poczty sztandarowe pozostałych Regionalnych Centrów Informatyki.

Uroczystości towarzyszył piknik wojskowy na krakowskim Rynku Głównym. Swoje stoiska promocyjne ze sprzętem wystawili: RCI Kraków, Jednostka Wojskowa NIL, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 6 Batalion Dowodzenia, Oddział Żandarmerii Wojskowej z Krakowa, 8 Baza Lotnictwa Transportowego, Wojskowe Centrum Rekrutacji z Krakowa, 3 Regionalna Baza Logistyczna i Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.


- Dzisiejsza uroczystość to swoiste święto wszystkich małopolskich służb mundurowych, które dziś są tu obecne. Pokazujemy ich siłę i potencjał, nieodmiennie przypominając, że warto być dumnym z polskiego munduru – dodaje wojewoda.


Łączność – zadanie szczególne

Regionalne Centrum Informatyki Kraków imienia płk. Ignacego Junosza-Drewnowskiego jest instytucją bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. RCI Kraków jest odpowiedzialne za zabezpieczenie oraz funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych w jednostkach wojskowych i instytucjach w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Obszar działania RCI Kraków obejmuje siedem województw: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.

- RCI Kraków zapewnia m.in. łączność radioliniową, radiową i satelitarną, usługi telekomunikacyjne, wsparcie teleinformatyczne, a także bezpieczeństwo teleinformatyczne w cyberprzestrzeni. Dziękuję za tę ciężką pracę – wymagającą profesjonalizmu i stałego podnoszenia kompetencji. Nadany sztandar świadczy o docenieniu Państwa służby dla Rzeczypospolitej. Niech napełnia on Was poczuciem misji w każdym podejmowanym działaniu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Rodzice chrzestni sztandaru

Rodzicami chrzestnymi sztandaru RCI Kraków zostali: pani Joanna Świątkowska – redaktor naczelna European Cybersecurity Journal oraz pan Tomasz Zeniuk – przedstawiciel rodziny patrona RCI Kraków.


Posiadać sztandar

Prawo posiadania sztandaru przysługuje jednostkom liniowym wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnym) oraz uczelniom i szkołom wojskowym. Sztandar nadaje jednostce wojskowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Sztandar znajduje się stale w jednostce wojskowej, a w czasie walki – w rejonie działań bojowych jednostki.
Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Na sztandarach jednostek wojskowych odznaczonych orderami wojennymi umieszcza się pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej – szarfy ze wstęg tych orderów.


20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI 20230714 Rynek RCI