Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Oznaczenie projektu: flaga i herb Polski

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2023 dofinansowanie  wynosi: 1 347 222,34 zł, w tym: w ramach opieki dziennej – 167 357,21 zł,  w ramach opieki całodobowej – 1 179 865,13 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 347 222,34 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w  udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. 

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Osoba niepełnosprawna/opiekun prawny, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W roku 2023 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 22 osoby niepełnosprawne, w tym: 11 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  11 dzieci niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa


22.03.2023

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Oznaczenie projektu: flaga i herb Polski

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA OSÓB, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY RODZINIE W OPIECE NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU CAŁODOBOWEGO.

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, który jest realizatorem programu w ramach usługi całodobowej, informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników Programu tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) i będzie świadczona w ramach całodobowego pobytu w specjalnie przygotowanym oddziale w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Usługa jest bezpłatna i przysługuje w limicie maksymalnie 14 dni w ciągu roku. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej w Batowicach pod numerem telefonu:
12-285-70-72 oraz 780-127-250 (telefon dedykowany wyłącznie tej usłudze).

Kartę zgłoszenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Szczegóły oraz druki dokumentów można pobrać ze strony Domu Pomocy Społecznej w Batowicach: www.dpsbatowice.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane po zawarciu przez Powiat Krakowski umowy z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej w DPS w Batowicach są realizowane na rzecz dorosłej osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem  www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz stronie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach pod adresem www.dpsbatowice.pl