Zakończyła się LI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym – prezentację przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Głównymi tematem sesji było działalność Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego i sprawozdanie z pracy Wydziału Promocji i Współpracy za rok 2022.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023 – 2030,
  • w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego,
  • w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski,
  • w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
  • w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Krakowskim

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.