Podczas LXIV Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz przedstawił sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W 2022 to wojewoda pełnił funkcję przewodniczącego WRDS w Małopolsce.

– W ubiegłym roku Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podejmowała szereg trudnych tematów. Najważniejszym była pomoc uchodźcom uciekającym z owładniętej wojną Ukrainy. Małopolanie otworzyli serca na kolejne osoby, które przyjeżdżały do naszego regionu, a z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udało się m.in. skoordynować logistycznie tę pomoc. W imieniu wojewody Łukasza Kmity dziękuję za dobrą współpracę również przy wielu innych zadaniach i tematach – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Od stycznia tego roku zgodnie z uchwałą WRDS funkcję przewodniczącego pełni marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców. Chodzi tu o sprawy będące w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z województwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) wchodzą:

  • wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej,
  • marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej,
  • przedstawiciele strony pracowników,
  • przedstawiciele strony pracodawców.


Więcej o WRDS: https://www.malopolska.pl/samorzad/rady/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego

329975269_1178943662821209_7279884509066161914_n329743995_211292918121120_7654834466574878238_n