Zakończyła się L sesja Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się w auli Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia porządku obrad i przyjęcia protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Krakowie. Następnie głos zabrali goście biorący udział w posiedzeniu. Poseł na sejm RP Tadeusz Gołojuch będący jednocześnie przewodniczącym Komitetu Honorowego Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej podziękował całej Radzie Powiatu w Krakowie, wraz z Prezydium Rady i Zarządem Powiatu w Krakowie za pomoc niesioną na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Głos zabrał również proboszcz parafii Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie ks. prałat Jan Nikiel, który opowiedział o realiach wojny i problemach z tym związanych. Poseł Gołojuch wraz z księdzem Nikielem oraz prezesem Zarządu Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej Henrykiem Rydzikiem i wolontariuszem tej Fundacji Januszem Cierpiszem wręczyli wszystkim radnym okolicznościowe podziękowania.

W dalszej części sesji starosta krakowski Wojciech Pałka zapoznał radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym.

Głównymi tematami dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Krakowie były:

 • infrastruktura i drogi powiatu krakowskiego,
 • realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w 2022 roku
 • informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim.

Informacje na temat infrastruktury i dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przedstawili kolejno: dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński, dyrektor ZDW w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz dyrektor ZDPK Jacek Gryga. Na temat realizacji programu zapobiegania przestępczości mówiła dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Izabela Jędrzejek. Z kolei o realizacji zadań ze środków zewnętrznych informację przedstawił kierownik Biura ds. Strategii i Rozwoju Piotr Romański.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

 • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2023-2030,
 • w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 • w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Skale wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 • w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Krzeszowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
 • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Skawinie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – „POWIAT BEZ SMOGU”.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.

 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie
 • L sesja Rady Powiatu w Krakowie