Zakończyła się XLIX sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym – prezentację przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Głównymi tematem sesji było sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2022 oraz informacja na temat wykorzystania środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2022 r. i sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2022.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2023
  • w sprawie przyjęcia Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2023-2026
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Krakowskiego położonych w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Więckowicach, gmina Zabierzów
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu usługowego na okres kolejnych 3 lat

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.