Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– turystyki i krajoznawstwa,

– ochrony i promocji zdrowia,

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Starosty Krakowskiego
Ogłoszenie
Formularz Zgłoszeniowy