Zakończyła się XLVII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym – prezentację przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka. Głównymi tematami sesji były informacje o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego oraz sprawozdanie z realizacji za 2021 rok Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 „Powiat Krakowski 2030”.

Ważnym punktem sesji było również wręczenie okolicznościowych dyplomów uznania: dla radnego Leszka Dolnego z okazji 23-lecia sprawowania mandatu radnego Powiatu Krakowskiego oraz dla radnych: Janiny Greli, Wandy Kułaj, Wojciecha Karwata, Tadeusza Nabagły, Włodzimierza Okrajka i Piotra Goraja z okazji 20-lecia sprawowania mandatu radnego Powiatu Krakowskiego.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/411/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
  • w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2023 r.
  • w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
  • w sprawie przyjęcia przez Powiat Krakowski do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie na rzecz mieszkańców Powiatu Wadowickiego
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r.
  • w sprawie powierzenia Województwu Małopolskiemu prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2023 roku
  • w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 listopada 2022 r. na Zarząd Powiatu w Krakowie oraz przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.


Artykuły promocyjne