Zakończyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentację przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Głównymi tematami sesji były informacje: o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim, o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego, o działaniach placówki straży granicznej w Krakowie – Balicach w 2021 r. oraz zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2021 r.

Ponadto w ramach sesji głosowano również nad szeregiem uchwał:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/411/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
  • w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
  • w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości o łącznej pow. 13,7284 ha, położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś (1)
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości o łącznej pow. 35,47 ha, położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś (2)
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości o łącznej pow. 14,0047 ha, położonej w Szycach, gmina Wielka Wieś
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu usługowego na okres kolejnych 3 lat
  • w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Starosty Krakowskiego oraz przekazania organowi właściwemu skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.

 


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne