W 2022 roku w województwie małopolskim zostaną przeprowadzone wzmożone działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2022”. Ze względu na atrakcyjność turystyczną województwa działania te będą prowadzone przez cały okres ferii tj. od 14 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku. Głównym zadaniem małopolskiej Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa turystom licznie odwiedzającym górskie regiony województwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży korzystającej z zimowych ferii. Warto zapoznać się z poradami policjantów dotyczącymi bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

W zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego realizowane będą m.in. następujące działania:

•       nawiązanie kontaktu z podmiotami pozapolicyjnymi, pod kątem podjęcia wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów, w ramach wymiany informacji na temat występujących zagrożeń oraz działań, podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć, związanych z zimowym wypoczynkiem (urzędy gmin, starostwa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, straże gminne/miejskie, Straż Rybacka),

•       dokonywanie kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

•       współpraca z organizatorami placówek wypoczynku zimowego pod kątem rozpoznawania formy i liczby miejsc wypoczynku, a także zwracanie uwagi   na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru nad dziećmi  i młodzieżą ze strony opiekunów,

•       spotkania profilaktyczno - edukacyjne policyjnych profilaktyków społecznych  oraz dzielnicowych, z dziećmi oraz ich opiekunami (forma dostosowana do aktualnie panujących warunków w związku z COVID-19), w zakresie: bezpieczeństwa w trakcie podróży oraz zimowych zabaw, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń związanych z przejawami demoralizacji nieletnich

•       edukowanie społeczności lokalnych o właściwym zabezpieczaniu mieszkania  oraz posiadanego mienia osobistego podczas pobytu na wypoczynku oraz w podróży,

•       zapewnienie bezpieczeństwa na stokach narciarskich poprzez koordynowanie służby patroli narciarskich w czasie i miejscach przebywania dużej ilości turystów, a także edukowanie w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, uczestników rekreacji sportowej o zasadach bezpiecznego zachowania się (Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS) oraz możliwości uczestnictwa w konkursie plastyczno-filmowym „Śnieżny dekalog”,

•       patrolowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie pod kątem przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw na szkodę turystów i społeczności lokalnej,

•       wyprzedzające inicjatywy o charakterze minimalizującym skutki działań sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku,

•       kontrole  tzw. „dzikich lodowisk”,

•       prowadzenie kontroli miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim,

•       kontrole miejsc, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają,

•       inauguracja sezonu zimowego „Bezpieczne Ferie 2022” akcją profilaktyczną w dniu 15 stycznia 2022 r. przy lodowisku mobilnym Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, skierowaną do dzieci, młodzieży oraz opiekunów, w celu propagowania bezpieczeństwa   w trakcie zimowej rekreacji i sportu,

•       wspólna inicjatywa profilaktyczna na stoku narciarskim „Wojtek”, w miejscowości Zawoja, w dniu 30 stycznia 2022 r., skierowana do uczestników korzystających   z wyciągów narciarskich.

/W poprzednim roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną  z COVID-19 ferie zimowe dla wszystkich województw zostały skumulowane w jednym okresie 4-17 stycznia 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - stoki, trasy i wyciągi narciarskie zostały zamknięte, a infrastruktura sportowa dostępna była tylko dla licencjonowanych zawodników. Wobec powyższego wypoczynek dzieci odbywał się w formie półkolonii, w miejscu zamieszkania uczestników oraz w ścisłym reżimie sanitarnym. Policjanci Garnizonu Małopolskiego dokonywali kontroli: zamarzniętych akwenów wodnych, górek zjazdowych w osiedlach i parkach, punktów sprzedaży alkoholu    i papierosów oraz gromadzenia się nieletnich w miejscach dla nich niebezpiecznych. Celem tych działań było minimalizowanie potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom spędzających ferie w miejscu zamieszkania, poprzez zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń. Wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty dokonywane były również sprawdzenia dotyczące zgłoszonych form wypoczynku dla dzieci. Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali 180 miejsc zorganizowanego wypoczynku. Dodatkowo przeprowadzili 478 spotkań profilaktycznych z dziećmi, w trakcie których omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, bezpieczeństwa     w podróży, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz poruszania się po drogach  i ulicach. W trakcie działań „Bezpieczne Ferie 2021” ujawniono 17 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 4 osoby pod wpływem środków odurzających. Przez cały okres ferii promowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną, pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny Dekalog”. /

 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w zimie:

 • Zawsze informujmy rodziców lub opiekunów gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.
 • Bawimy się w grupie z innymi rówieśnikami, unikając miejsc ustronnych i ciemnych.
 • Wychodząc na zewnątrz, ubieraj się stosownie do pogody, aby nie wychłodzić organizmu.
 • Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które są z dala od ulicy czy rzeki.
 • Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wody.
 • Nie rzucamy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami zachowujemy ostrożność.
 • Nigdy nie oddalamy się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieramy też drzwi domu czy mieszkania.
 • Po zmroku nosimy odblaski, poruszamy się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach oznaczonych.

 

Bezpieczeństwo  na ulicy

 • Staraj się poruszać chodnikami odśnieżonymi, posypanymi. Przechodząc obok budynków uważaj na wiszące sople lodu.
 • Unikaj wieczornych spacerów. Jeśli już musisz poruszać się nocą to omijaj ciemne zaułki, przejścia podziemne, nieoświetlone parki czy dzielnice szczególnie niebezpieczne. Nie mając samochodu lub towarzystwa dobrych znajomych skorzystaj lepiej z taksówki, a poruszając się pieszo wybieraj drogi ruchliwe i dobrze oświetlone.
 • Unikaj pobytu na ulicy czy spacerów po spożyciu alkoholu, zwłaszcza w dużej ilości. Nie dopuść do zaśnięcia na mrozie.
 • Bądź widoczny dla innych na drodze, szczególnie po zmroku, gdy idziesz poboczem lub znajdujesz się na jezdni.

 

      W celu  zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, należy:

 • Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu,
 • Często telefonować do domu, aby dzieci nie czuły się samotne
 • Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej.
 • Schować w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły.
 • Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem
 • Zapewnić naszym maluchom odpowiednie miejsce do zabawy

 

WAŻNE TELEFONY

 1. - telefon alarmowy służb ratowniczych,
 2. - telefon alarmowy Policji,
 3. - telefon alarmowy Straży Pożarnej,
 4. - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego,

601-100-300 – GOPR/TOPR

 

BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU

Przypominamy o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane
są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 

PAMIĘTAJ! OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

1.      Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

2.      Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.

3.      Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4.      Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5.      W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6.      Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7.      Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8.      Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

9.      Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

10.   Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.

11.   W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.

12.   Szanuj przyrodę.

13.   Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

14.   Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.

15.   Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).

16. Aplikacja ratunek - w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga kontaktu ze Służbą Ratowniczą w górach, czyli GOPR lub TOPR należy uruchomić aplikację na telefonie. Ratunek połączy Cię z ratownikami górskimi i wyśle Twoją lokalizację.
Więcej informacji na: www.ratunek.eu

 

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)

1. Wzgląd na inne osoby

   Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.

2. Panowanie nad szybkością

   Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.

3. Wybór kierunku jazdy

   Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzeniaz osobą znajdującą się poniżej.

4. Wyprzedzanie

Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.

5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy

   Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę powinien sprawdzić, patrząc  w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

6. Zatrzymanie się

   Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać   się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności.  Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.

7. Podchodzenie i schodzenie

   Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

   Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. Zachowanie w razie wypadku

   W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

10. Stwierdzenie tożsamości

   Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.