Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

Przy tej okazji warto przypomnieć, iż policjanci w codziennej służbie podejmują m. in. działania mające na celu nie tylko zwalczanie przestępczości narkotykowej, ale również działania prewencyjne w zakresie zapobiegania narkomanii i przestępczości w tym zakresie.

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci prowadzą spotkania profilaktyczne skierowane do odbiorców różnych grup wiekowych (uczniów, rodziców, nauczycieli).

Ponadto Komenda Miejska Policji w Krakowie współpracuje z realizatorami prewencyjnego programu „Fred Goes Net”, którego głównym celem jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież.
Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Dlatego tak ważne jest, aby w odpowiednim czasie, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, zrealizować cele profilaktyczne. Współpraca ta polega na pomocy w docieraniu do potencjalnych odbiorców programu, poprzez przekazywanie informacji o możliwości uczestniczenia w zajęciach realizowanych przez Poradnię MONAR w Krakowie oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie, osobom, które pierwszy raz miały kontakt z alkoholem czy narkotykami i które po raz pierwszy z tego powodu były notowane przez Policję. Kandydaci do programu (osoby w wieku od 14 do 21 lat, które z powodu zażywania substancji psychoaktywnych naruszyły normy społeczne) mogą być kierowani również z innych instytucji (szkoła, straż miejska itp.), bądź też przez osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni) lub też mogą zgłosić się sami. Każda osoba skierowana do udziału w programie weźmie udział w 8 godzinnym cyklu zajęć grupowych podczas których będzie mieć możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków czy alkoholu z innej niż dotychczasowa perspektywa. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający udział w warsztatach, który mogą przedstawić w ramach postępowania sądowego.

Bliższych informacji udzielają koordynatorzy programu; tel. 796 759 945 (CPES Parasol) lub tel. 790 726 960 (MONAR).

logo na którym widnieje napis Fred Goes Net Logo na którym widnieje napis Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL