reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W środę 27 maja 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Krakowie. To już trzecia sesja w historii powiatu krakowskiego zrealizowana w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie od ostatniej sesji. Prezentację przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Następnie Starosta zapoznał radnych z “Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2019”. Po krótkiej debacie radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania.

W dalszej kolejności Rada została zapoznana z:

 • sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Krakowskiego,
 • sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 r., a także
 • informacją o stanie mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Skutkiem tych informacji było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2019 rok oraz uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Następnie Rada Powiatu przyjęła szereg uchwał, m. in.:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 • w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • w sprawie przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej przez Powiat Krakowski Gminie Czernichów na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową nr K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów”
 • w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo  -Wychowawczej „Na wzgórzu” w Miękini198 A
 •  w sprawie zmiany nazwy i statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miękini „Spokojna Przystań” 
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w jedn. ewid. Krzeszowice –miasto obr. Krzeszowice ozn. jako działka nr 1539/3 o pow. 0,3030 ha
 • w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany granicy gminy Czernichów naruszającej granicę Powiatu Krakowskiego

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.


Artykuły promocyjne