Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w roku 2019. Wnioski można składać do piątku, 28 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa.

Złóż wniosek o Nagrodę Teatralną im. S. Wyspiańskiego
Fot. Stanisław Wyspiański, Chochoły, 1898-1899, Muzeum Narodowe w Warszawie

To już 9. edycja konkursu. Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 roku, aby wzmocnić wizerunek miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierać rozwój sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach. O uhonorowanie nagrodą aktora, reżysera, scenografa lub spektaklu mogą wnioskować zarówno osoby prawne (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, redakcje prasy, radia i telewizji), jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz  osoby fizyczne (krytycy, teatrolodzy, miłośnicy teatru).

Nagroda główna w wysokości 30 tys. zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym. W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

W 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o ustanowieniu nagrody specjalnej w wysokości 10.000 zł (nagroda indywidualna) lub 15.000 zł (nagroda zespołowa dzielona pomiędzy członków zespołu). Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru, zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, lub pocztą na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego” (decyduje data stempla pocztowego).

Wykaz premier wystawionych w krakowskich teatrach w roku 2019 można zobaczyć pod niniejszym linkiem. Zestawienie obejmuje premiery w teatrach, które pozytywnie zareagowały na prośbę Miasta i przesłały informację o premierach zrealizowanych w 2019 roku.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.