reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W środę, 27 listopada 2019 roku w budynku Starostwa odbyła się XIV sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z XIII sesji Starosta Krakowski Wojciech Pałka złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Ireneusz Czaja oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski przedstawili informacje na temat infrastruktury i dróg powiatu krakowskiego, zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych.
W dalszej części posiedzenia Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019, w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie Powiatu Krakowskiego, w sprawie przyjęcia przez Powiat Krakowski do realizacji zadania z obszaru pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach na rzecz mieszkańców Miasta Krakowa, w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, a także odpowiednio w zespołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski, w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2020 rok, w sprawie przekazania wniosku organom właściwym do jego rozpatrzenia, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krakowskiego w 2020 roku oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku.

W trakcie obrad radni nagrodzili brawami Radnego Powiatu Leszka Dolnego, który otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi.

Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

 


GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne