Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Wydział Planowania Przestrzennego UMK wprowadził zmiany wynikające z uwag mieszkańców do przygotowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”. Od poniedziałku, 12 sierpnia można sprawdzić, czym różni się ten dokument od jego poprzedniej wersji.

Jak zmienił się plan dla „Bagrów”?
Fot. bip.krakow.pl

Prace nad dokumentem ruszyły w 2016 r. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru umożliwiające ochronę istniejących wartości przyrodniczych oraz kształtowanie zwartego i ciągłego systemu zieleni wokół zbiornika Bagry – ma on służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Plan ma również za zadanie harmonijne kształtowanie istniejącej i powstającej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Plan jest potrzebny, by zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. Zapisy planu mają określić sposób zagospodarowania terenów zielonych otaczających Zalew Bagry, co pomoże ochronić tereny zielone przed niepożądana zabudową oraz umożliwi zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Przypomnijmy, w marcu br. miejscy planiści udostępnili do wglądu propozycje MPZG „Bagry” i do 23 kwietnia czekali na uwagi. Zostały one rozpatrzone przez prezydenta i te uwzględnione znalazły odzwierciedlenie w nowej wersji dokumentu, którego wyłożenie potrwa do 13 września. Z kolei 3 września o godz. 15.30 w sali im. Juliusza Lea przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8.00-10.00
  • środy: 13.30-15.30

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.