reklama firmy provento - profesjonalnego biuro rachunkowego w Krakowie

Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W środę, 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2018
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2018
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Krakowskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
 9. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
 10. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2018 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Czernichów a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji Projektu pn. „Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej
 23. Wnioski i oświadczenia radnych
 24. Sprawy bieżące
 25. Zamknięcie obrad

Artykuły promocyjne

Powiat Kraków: Zawiadomienie o X sesji Rady Powiatu w Krakowie