26 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25 odbyła się XVI Wojewódzka Konferencja pt. „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”, której celem było zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc, w kontekście tworzenia całościowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w problem przemocy, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i wymiana doświadczeń.

Konferencja jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie od 2003r. i już na stałe wpisała się w mapę wojewódzkich wydarzeń poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Coroczne spotkania gromadzą licznych przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i III sektora, stały się okazją do wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami.

W trakcie konferencji wręczono nagrody w IX Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Tegoroczni laureaci konkursu:

Nagroda dla najlepszego powiatu:

Powiat Limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Uzasadnienie: za konsekwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, podejmowanie nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizowanie działań.

• Nagroda dla najlepszej gminy:

Gmina Miasto Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Uzasadnienie: za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do dzieci i seniorów, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań m. in. wykorzystanie narzędzi marketingowych do realizacji oddziaływań profilaktycznych.

Wyróżnienia dla:

• Powiatu:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Uzasadnienie: za uniwersalne i innowacyjne działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, wszechstronność podejmowanych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, współpracę z wieloma instytucjami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Gminy:

Gmina Rzezawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Uzasadnienie: za wykorzystanie lokalnych zasobów instytucjonalnych do podejmowania szeroko zakrojonych oddziaływań profilaktycznych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży narażonych na przemoc w rodzinie.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

tekst: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

fot: Zespół Prasowy KWP w Krakowie